Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình backend

Biểu đồ lương lập trình backend

22 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình backend22,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng lập trình backend