Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình mobile

Biểu đồ lương lập trình mobile

18 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình mobile18,800,000 VNĐ