Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình mobile

Biểu đồ lương lập trình mobile

15 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình mobile15,875,000 VNĐ