Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lập trình web

Biểu đồ lương lập trình web

10 triệu 222 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lập trình web10,222,000 VNĐ