Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương network engineer

Biểu đồ lương network engineer

15 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của network engineer15,500,000 VNĐ