Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương network engineer

Biểu đồ lương network engineer

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của network engineer9,333,000 VNĐ