Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán hàng showroom

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng showroom

9 triệu 819 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng showroom9,819,000 VNĐ