Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán hàng siêu thị

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng siêu thị

8 triệu 777 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng siêu thị8,777,000 VNĐ