Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên chế biến

Biểu đồ lương nhân viên chế biến

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên chế biến8,500,000 VNĐ