Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đấu thầu

Biểu đồ lương nhân viên đấu thầu

12 triệu 812 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đấu thầu12,812,000 VNĐ