Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đấu thầu

Biểu đồ lương nhân viên đấu thầu

10 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đấu thầu10,375,000 VNĐ