Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên định mức

Biểu đồ lương nhân viên định mức

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên định mức14,250,000 VNĐ