Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đối ngoại

Biểu đồ lương nhân viên đối ngoại

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đối ngoại11,000,000 VNĐ