Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đóng gói

Biểu đồ lương nhân viên đóng gói

7 triệu 714 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đóng gói7,714,000 VNĐ