Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đóng gói

Biểu đồ lương nhân viên đóng gói

8 triệu 465 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đóng gói8,465,000 VNĐ