Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đứng máy

Biểu đồ lương nhân viên đứng máy

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đứng máy11,000,000 VNĐ