Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên đứng máy

Biểu đồ lương nhân viên đứng máy

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên đứng máy8,500,000 VNĐ