Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giao nhận

Biểu đồ lương nhân viên giao nhận

9 triệu 14 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giao nhận9,014,000 VNĐ