Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên giao nhận

Biểu đồ lương nhân viên giao nhận

9 triệu 346 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên giao nhận9,346,000 VNĐ