Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hành chính tổng hợp

Biểu đồ lương nhân viên hành chính tổng hợp

9 triệu 700 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hành chính tổng hợp9,700,000 VNĐ