Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ kinh doanh

11 triệu 703 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ kinh doanh11,703,000 VNĐ