Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Biểu đồ lương nhân viên hỗ trợ kinh doanh

9 triệu 64 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hỗ trợ kinh doanh9,064,000 VNĐ