Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên it

Biểu đồ lương nhân viên it

11 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên it11,250,000 VNĐ