Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kế hoạch

Biểu đồ lương nhân viên kế hoạch

9 triệu 941 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kế hoạch9,941,000 VNĐ