Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kế hoạch

Biểu đồ lương nhân viên kế hoạch

10 triệu 217 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kế hoạch10,217,000 VNĐ