Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

11 triệu 55 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu11,055,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu