Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên mua hàng

Biểu đồ lương nhân viên mua hàng

10 triệu 730 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên mua hàng10,730,000 VNĐ