Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phay

Biểu đồ lương nhân viên phay

10 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phay10,444,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên phay