Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên quảng cáo

Biểu đồ lương nhân viên quảng cáo

10 triệu 267 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên quảng cáo10,267,000 VNĐ