Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên quảng cáo

Biểu đồ lương nhân viên quảng cáo

12 triệu 590 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên quảng cáo12,590,000 VNĐ