Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sáng tạo

Biểu đồ lương nhân viên sáng tạo

10 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sáng tạo10,083,000 VNĐ