Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên sáng tạo

Biểu đồ lương nhân viên sáng tạo

13 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên sáng tạo13,625,000 VNĐ