Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế 2d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 2d

12 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 2d12,500,000 VNĐ