Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế đồ họa

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế đồ họa

10 triệu 988 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế đồ họa10,988,000 VNĐ