Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế quảng cáo

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế quảng cáo

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế quảng cáo11,000,000 VNĐ