Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thu hồi nợ

Biểu đồ lương nhân viên thu hồi nợ

14 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thu hồi nợ14,166,000 VNĐ