Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thu hồi nợ

Biểu đồ lương nhân viên thu hồi nợ

9 triệu 627 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thu hồi nợ9,627,000 VNĐ