Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thu mua

Biểu đồ lương nhân viên thu mua

8 triệu 784 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thu mua8,784,000 VNĐ