Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thu mua

Biểu đồ lương nhân viên thu mua

10 triệu 595 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thu mua10,595,000 VNĐ