Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tiếp thị

Biểu đồ lương nhân viên tiếp thị

8 triệu 884 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tiếp thị8,884,000 VNĐ