Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tín dụng

Biểu đồ lương nhân viên tín dụng

10 triệu 698 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tín dụng10,698,000 VNĐ