Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tín dụng

Biểu đồ lương nhân viên tín dụng

13 triệu 154 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tín dụng13,154,000 VNĐ