Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên triển khai phần mềm

Biểu đồ lương nhân viên triển khai phần mềm

11 triệu 307 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên triển khai phần mềm11,307,000 VNĐ