Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên triển khai phần mềm

Biểu đồ lương nhân viên triển khai phần mềm

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên triển khai phần mềm9,750,000 VNĐ