Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận hành máy

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy

9 triệu 81 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy9,081,000 VNĐ