Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên vận hành máy

Biểu đồ lương nhân viên vận hành máy

8 triệu 564 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên vận hành máy8,564,000 VNĐ