Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên xử lý đơn hàng

Biểu đồ lương nhân viên xử lý đơn hàng

8 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên xử lý đơn hàng8,083,000 VNĐ