Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương pháp chế

Biểu đồ lương pháp chế

17 triệu 404 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của pháp chế17,404,000 VNĐ