Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương pháp chế

Biểu đồ lương pháp chế

11 triệu 68 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của pháp chế11,068,000 VNĐ