Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phiên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương phiên dịch tiếng nhật

18 triệu 138 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phiên dịch tiếng nhật18,138,000 VNĐ