Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phiên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương phiên dịch tiếng nhật

13 triệu 722 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phiên dịch tiếng nhật13,722,000 VNĐ