Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phó giám đốc

Biểu đồ lương phó giám đốc

20 triệu 420 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phó giám đốc20,420,000 VNĐ