Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương phó giám đốc

Biểu đồ lương phó giám đốc

23 triệu 52 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của phó giám đốc23,052,000 VNĐ