Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương qa

Biểu đồ lương qa

10 triệu 164 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của qa10,164,000 VNĐ