Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương qa

Biểu đồ lương qa

12 triệu 698 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của qa12,698,000 VNĐ