Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương qc

Biểu đồ lương qc

10 triệu 154 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của qc10,154,000 VNĐ