Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương qc

Biểu đồ lương qc

11 triệu 571 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của qc11,571,000 VNĐ