Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc

Biểu đồ lương quản đốc

14 triệu 361 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc14,361,000 VNĐ