Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc

Biểu đồ lương quản đốc

21 triệu 152 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc21,152,000 VNĐ