Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc sản xuất

Biểu đồ lương quản đốc sản xuất

22 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc sản xuất22,500,000 VNĐ