Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản đốc sản xuất

Biểu đồ lương quản đốc sản xuất

11 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản đốc sản xuất11,800,000 VNĐ