Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý bán lẻ

Biểu đồ lương quản lý bán lẻ

12 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý bán lẻ12,333,000 VNĐ