Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý chất lượng

Biểu đồ lương quản lý chất lượng

10 triệu 187 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý chất lượng10,187,000 VNĐ