Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý chất lượng

Biểu đồ lương quản lý chất lượng

13 triệu 896 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý chất lượng13,896,000 VNĐ