Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý sự kiện

Biểu đồ lương quản lý sự kiện

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý sự kiện11,000,000 VNĐ