Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý vận hành

Biểu đồ lương quản lý vận hành

13 triệu 450 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý vận hành13,450,000 VNĐ