Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý vận hành

Biểu đồ lương quản lý vận hành

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý vận hành14,250,000 VNĐ