Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales admin

Biểu đồ lương sales admin

9 triệu 98 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales admin9,098,000 VNĐ