Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales admin

Biểu đồ lương sales admin

12 triệu 394 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales admin12,394,000 VNĐ