Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales manager

Biểu đồ lương sales manager

17 triệu 194 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales manager17,194,000 VNĐ