Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales manager

Biểu đồ lương sales manager

20 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales manager20,750,000 VNĐ