Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương supervisor

Biểu đồ lương supervisor

16 triệu 772 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của supervisor16,772,000 VNĐ