Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương supervisor

Biểu đồ lương supervisor

14 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của supervisor14,444,000 VNĐ