Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bắc Giang

Biểu đồ lương tại Bắc Giang

11 triệu 256 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bắc Giang11,256,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Bắc Giang