Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bắc Giang

Biểu đồ lương tại Bắc Giang

12 triệu 73 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bắc Giang12,073,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Bắc Giang