Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bắc Ninh

Biểu đồ lương tại Bắc Ninh

11 triệu 155 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bắc Ninh11,155,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Bắc Ninh