Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Bắc Ninh

Biểu đồ lương tại Bắc Ninh

12 triệu 178 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Bắc Ninh12,178,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Bắc Ninh