Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Cần Thơ

Biểu đồ lương tại Cần Thơ

9 triệu 569 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Cần Thơ9,569,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Cần Thơ