Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Cần Thơ

Biểu đồ lương tại Cần Thơ

10 triệu 327 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Cần Thơ10,327,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Cần Thơ