Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tại Đà Nẵng

Biểu đồ lương tại Đà Nẵng

11 triệu 2 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Đà Nẵng11,002,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng tại Đà Nẵng